CITES Deel 2- ‘n Bietjie agtergrond oor CITES en hoe ons as Papegaaitelers geraak word deur CITES en besluite geneem deur CITES

In Deel 1 is die agtergrond oor Cites bespreek.

Die diagram hieronder illustreer hoe CITES funksoneer gestruktureer is.

Cites Governing Bodies

“Conference of the Parties” (CoP)

Daar word gesamentlik na die lede (parties) by CITES as die Konferensie van die Partye (CoP), verwys. Die CoP vergader elke 2 tot 3 jaar om sake van belang te bespreek.  Hierdie vergaderings duur ongeveer twee weke en word gewoonlik deur een van die lede aangebied. Daar word dikwels na die vergaderings as die ‘CoPs’ verwys.

Die laaste CoP (CoP19), is in Panama gehou, waarna verwys word as die 19de CoP.

Deel 2 (B)

Staandekomitee

Die staandekomitee verskaf beleidsleiding aan die sekretariaat rakende die implementering van die Cites en hou toesig oor die bestuur van die sekretariaat se begroting. Die Staandekomitee se sleutelrol is koördinering en toesig van die werkskomitees en groepe. Asook die uitvoering van take en rigliglyne van die CoP.

Alle partye wat nie lede van die staandekomitee is nie, het die reg om as waarnemers na sy vergaderings uit genooi te word. Daar benewens kan die voorsitter waarnemers van enige land of organisasie nooi. Gewoonlik vergader die Staandekomitee  een keer per jaar, hoewel dit ook net voor en na elke CoP vergader. Die Staandekomitee kan sodanige werkgroepe stig.

NRO’s, kan ook as waarnemers die Standekomitee vergaderings bywoon.

Deel 2 (C)

Diere- en Plantekomitees

Hierdie komitees van kundiges is gestig om leemtes in gespesialiseerde areas/kennis te vul. 

Die Diere- en Plantekomitees vergader twee keer tussen Cop vergaderings.  Hulle doen verslag aan die Cop en gee advies aan die Staandekomitee tussen sodanige vergaderings.

Die lede van die Diere-  en Plantekomitees is individue uit die ses groot geografiese streke (Afrika, Asië, Europa, Noord-Amerika, Sentraal- en Suid-Amerika en die Karibiese Eilande, en Oseanië).  Enige Party kan as waarnemer op ‘n vergadering van enige komitee verteenwoordig word, die voorsitter kan ook enige persoon of organisasie, as waarnemer uitnooi.

Nie regerings organisasies (NRO’s) kan ook as waarnemers by vergaderings van die Komitee verteenwoordig word

Werksgroepe

Die werksgroepe word ad hoc saam gestel om spesialis onderwerpe te ondersoek en aanbeveings aan die ondeskeie  komitees te maak.  Aanbevelings word aan die Diere en Plantekomitees gemaak. 

PVSA

PVSA as NRO, woon al die komitees hierbo by en is betrokke by verskeie werkgroepe om nie net die lede van PVSA te verteenwoordig nie, maar indirek is alle Papegaaitelers in Suid-Afrika.

Wees op die uitkyk vir Deel 3 wat meer handel oor hoe PVSA betrokke is en die belangrikheid daarvan om CITES by te woon en deel te wees!